Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

 

2023-12-18 Dodatok č. 3/2023 k  VZN č. 1/2018  a jeho Dodatku č. 1/2020 a Dodatku č. 2/2022 - miestne dane a miestne poplatky KÉR kiegészítése - helyi adók és illetékek Stiahnuť
2023-12-18 Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce KÉR kiegészítése -  szemétgazdálkodásról szóló rendelet Stiahnuť
2023-01-03 VZN č. 2/2022 O miestnom poplatku za rozvoj na území obce Vrakúň Stiahnuť
2022-12-19 VZN dod.č.4 - o výške príspevku stravného- od januára 2023 Stiahnuť
2022-12-19 Cenník poplatkov a služieb obce Vrakúň 2023 Stiahnuť
2022-12-16 Územný plán obce - Zmeny a doplnky č. 8 - VZN Stiahnuť
2022-12-16 Dodatok č. 2/2022 k  VZN č. 1/2018  a k Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 1/2018 - miestne dane a miestne poplatky KÉR kiegészítése - helyi adók és illetékek Stiahnuť
2021-12-17 VZN o poskytnutí jednorazovej finančnej výpomoci Stiahnuť
2020-11-27 Dodatok č. 1/2020 k  VZN č. 1/2018 - miestne dane a miestne poplatky KÉR kiegészítése - helyi adók és illetékek Stiahnuť
2020-09-11 VZN - Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 07 ÁÉR - Nyékvárkony község területrendezési tervének módosítása 07 Stiahnuť
2020-07-06 Dodatok č.4 k VZN Obce Vrakúň č 8/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuť
2020-05-13 Návrh - Dodatok č.4 k VZN č.8 2014.optr. Javaslat - 4-es kiegészítés - ÁÉR 2014/8 Stiahnuť
2018-10-26 VZN č. 1/2018- miestne dane a miestne poplatky od r. 2019 KÉR - helyi adók és illetékek a 2019-as évtől Stiahnuť
2018-09-06 Dodatok č.1 k VZN Vrakúň č.5,2011 o pod. prenajímania nájomných bytov na účely soc. bývania Stiahnuť
2018-01-01 Dodatok č.3 k VZN Obce Vrakúň č. 08/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuť
2017-12-01 VZN č. 1/2017- miestne dane a miestne poplatky na rok 2018 KÉR - helyi adók és illetékek a 2018-as évre Stiahnuť
2016-12-23 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vrakúň č. 4/2016 zo dňa 22.12.2016 o poskytovaní jednorázového príspevku pri úmrtí osoby Stiahnuť
2016-12-23 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VRAKÚŇ Č. 3/2016 ZO DŇA 22.12.2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Vrakúň – zmeny a doplnky č. 01/2016“. Stiahnuť
2016-12-23 Dodatok č.2 k Všeobecnej záväznej nariadení obce Vrakúň č.08/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuť
2016-11-25 VZN č. 2/2016 - o nakladaní s odpadmi na území obce KÉR - szemétgazdálkodásról szóló rendelet Stiahnuť
2016-11-25 VZN č. 1/2016- miestne dane a miestne poplatky na rok 2017 KÉR - helyi adók és illetékek a 2017-es évre Stiahnuť
2016-02-28 Dodatok č.1 k VZN Obce Vrakúň č 8/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuť
2016-01-26 Návrh - Dodatok č.1 k VZN Obce Vrakúň č 8/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuť
2015-12-22 VZN - č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov KÉR - a választási plakátok elhelyezéséről Stiahnuť
2015-11-13 VZN - miestne dane a miestne poplatky na rok 2016 KÉR - helyi adók és illetékek a 2016-os évre Stiahnuť
2015-08-21 VZN - ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej družine KÉR - óvodai és iskolai napközi járulékok egy részének fedezése Stiahnuť
2015-02-25 VZN - o poskytovaní sociálneho príspevku NA STRAVOVANIE DÔCHODCOV KÉR - a nyugdíjas étkeztetési szociális hozzájárulásról Stiahnuť
2014-12-12 VZN- o miest. daniach a poplatkoch na rok 2015 KÉR - helyi adók és illetékek a 2015-ös évre Stiahnuť
2014-11-26 VZN - štipendium 2014 ÁÉR - ösztöndíj 2014 Stiahnuť
2014-05-09 Návrh - VZN č.8 2014 Javaslat - ÁÉR 2014/8 Stiahnuť
2014-08-11 VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov A választási plakátok elhelyezéséről szóló ÁÉR Stiahnuť
2014-08-11 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2014 o podmienkach umiestňovania RIP zariadení A RIP felületek elhelyzéséről szóló 03/2014 ÁÉR módosítása Stiahnuť
2014-08-11 VZN - zmeny a doplnky č. 01/2014 Územného plánu obce Vrakúň Nyékvárkony Község területrendezési tervének 01/2014-es módósításáról szóló ÁÉR Stiahnuť
2014-06-02 VZN o podmienkach umiestňovania RIP zariadení A RIP felüleletek elhelyezéséről szóló ÁÉR Stiahnuť
2014-03-23 VZN o trhových miestach ÁÉR a piacokon való árukereskedelemről és szolgáltatásnyújtásról Stiahnuť
2014-01-27 VZN - Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 01/2013 ÁÉR - Nyékvárkony község területrendezési tervének módosítása 01/2013 Stiahnuť
2013-03-21 VZN o nakladaní s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi A szemétgazdálkodásról szóló rendelet Stiahnuť
2013-03-21 VZN o určení výšky fin. prostriedkov pre CVČ A szabadidőközpontok támogatásáról szóló rendelet Stiahnuť
2013-02-08 Dodatok č. 2 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby A gondozószolgálatról szóló általános érvényű rendelet 2. sz. kiegészítése Stiahnuť
2012-12-14 VZN o daniach r. 2013 ÁÉR- Adók 2013 Stiahnuť
2012-11-23 VZN o používaní zábavnej pyrotechniky Pirotechnikai termékek használatáról szóló rendelet Stiahnuť
2012-10-11 Štatút Alapszabályzat Stiahnuť
2012-08-06 VZN o podmienkach držania psa A kutyatartást szabályozó rendelet Stiahnuť
2012-06-23 Dodatok č.1 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby A szociális gondozószolgálatról szóló rendelet 1.sz. kiegészítese Stiahnuť
2011-10-03 8 škola a škôlka príspevok 8 iskola ovoda általány Stiahnuť
2011-10-03 9 Dopravné 9 Közl. hozzájárulás Stiahnuť
2011-07-15 7 VZNštipendium 7 ÁÉRösztöndíj Stiahnuť
2011-07-15 6 VZNznečist. ovzdušia 6 ÁÉRlevegőszennyezés Stiahnuť
2011-05-27 5 VZN sociálne byty 5 ÁÉR sociális lakások Stiahnuť
2011-03-10 4 O poskytovania dotácií 4 Dotációs rendelet Stiahnuť
2011-03-10 2 Jednorázový finančný príspevok 2 Egyszeri támogatás Stiahnuť
2011-03-10 3 Jednorázová dávka 3 Egyszeri segély Stiahnuť
2011-01-13 1 Rokovací poriadok 1 Testületi ügyrend Stiahnuť
2011-01-13 Odmenovanie poslancov képviselők jutalmazása Stiahnuť